Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
Gollevárri
En mil fra Skiippagurra mot Polmak kommer du til en opparbeidet parkeringsplass. Herfra kan du følge en merket sti mot Javvájohká og innover marka. Når du har gått østover dalen et stykke kommer du til Gollevárri - et området rik på eldre kulturminner, en arena for offer og fangst.
 
I elvedalen ser man sporene etter et stort fangstanlegg for fangst av villrein. Når reinen om høsten trakk innover i landet fra sommerbeitene på Varangerhalvøya, passerte den dette samle eidet mellom Tanaelva i vest og Varangerfjorden i øst. Her ligger fangstgropene på rekke og rad.
 
I nærheten av fangstanlegget finner en også rester etter steinsatte groper, kjøttgjemmer og på en liten høyde sør for fangstgropene ser man spor etter boplassene til fangstfolkene.
 
 

 

LIDAR scanning av fangstanlegget på Gollevárri. Markert rødt er fangstgroper og antatte fangstgroper. Se stort bilde (Kilde: T. Basso,Sametinget)
 
I de siste årene har det gjort mye nytt innen arkeologiske undersøkelser i Tana og Varanger hvor blant annet man har tatt i bruk LIDAR for å se konstruksjoner under vegetasjonen. Fangstgroper og fangstanlegg kommer godt fram i bildene fra disse undersøkelsene. Og man har registrert mange nye fangstanlegg oppover Tanadalen.  
 
Kjersti Schanche guider Seider skole på Gollevárri, her ved en fangstgrop I 2013 gjennomførte Sametinget en utgraving av en fangstgrop i Gollevárri-området. Det ble gjort funn av et kulturlag med keramikk, steinavslag og trekull, datert til perioden år 360-90 f.Kr., dvs. siste del av tidlig metalltid. Lagfølgen visste at gropa er gravd ned gjennom kulturlaget. Anleggingen av fangstgropen må med derfor ha skjedd rundt Kr.f. eller senere. Dette underbygger antagelsen om at fangstgropene har vært brukt på samme tid som fangstboplassen fra middelalderen på Gollevárri. Det er funnet store mengder horn på denne boplassen som er datert til mellom 1300-1600 e.Kr. og knyttet til høstfangst av villrein.
(Kilde: Ottar 4- 2014, Varangerhalvøya - et lite stykke Arktis,
Jakt og Fangst i eldre tid, A. Schanche og K. Schanche)
 
Foto: Kjersti Schanche guider Seida Skole opp Gollevárri. Her stående oppi en fangstgrop.