Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
Hovedhuset
Dette kan være Tanas eldste bygning, men det er ikke mulig å si om bygningen fra 1790 inngår som del av dagens hoved­bygning. Mest sannsynlig er det nåværende huset oppført midt på 1800-tallet.

Byggetekniske detaljer viser trekk som vanligvis regnes som typiske for finsk byggeskikk, mens husets mange funk­sjoner dokumenterer norsk innflytelse i et samisk distrikt.
 
I 1790 fikk Conrad Falck bevilgning til å drive handel i Polmak. Få år senere ble driften utvidet til også å omfatte gjestgiveri.
Stedet hadde vekslende skjebne frem til 1832 da kjøpmann Johan G. Schanche overtok. Polmak Handel var i familien Schanches eie frem til 1884.

Elva var kommunikasjonsåren og de som har benyttet gjestestua på 1800-tallet må ha vært fløtere, embetsmenn og turister, særlig engelske sports­fiskere.

Fra 1884 og frem til i dag har anlegget hatt skiftende eiere og mange funksjoner. Det har bl.a. vært skole­bygning, lærerbolig, postkontor, lens­mannsgård, statens fjellstue og privat drevet gjestgiveri.
 
I 1985 kjøpte Deanu gielda - Tana kommune eiendommen og satte i gang restaurering samme år. Eiendommen er nå del av Deanu musea – Tana museum.