Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Over 400 kulturminner fra Tana er lagt inn i en søkbar database på http://www.kulturminnesok.no/.   
 
 
Bååstede
Fotoutstillingen Bååstedet er fotografier av gjenstander Norsk Folkemuseum og Universitetets Etnografiske Museum i Oslo samlet inn i Tanaområdet fra 1800-1940 tallet. Fotoutstillingen kan du se på Tana Museum sine lokaler i Polmak sommersesongen 2015.
 
Bååstede (”Tilbake” på sørsamisk)
 
Den 19. juni 2012 undertegnet Norsk Folkemuseums direktør Tilbakeføringsavtalen for samisk museumsmateriale (på sørsamisk kalt Bååstede) ved en høytidelighet på Sametinget i Karasjok. Avtalen innebærer at halvparten av samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Denne beslutningen er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv.

Samlingen eies i dag dels av Norsk Folkemuseum og dels av Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, som i 1951 overførte sin samling til Folkemuseet. Begge museer er parter i avtalen og samarbeider med Sametinget og de samiske museene om prosessen videre. I første omgang gjennomgås arkivmateriale ved de to museene, for å få best mulig grunnlag for å avgjøre hva som skal tilbakeføres. Etter at arkivgjennomgangen er fullført vil en kommisjon med representanter for partene foreta selve utvalget. Prosjektet skal etter planen fullføres høsten 2017.

Det er en forutsetning at gjenstander ikke skal flyttes fra gode bevaringsforhold ved Folkemuseet til dårligere forhold, og det er derfor nødvendig med utbygging av magasin- og utstillingslokaler ved alle de samiske museene før den fysiske flyttingen av gjenstander kan skje.

Hornluen på bildet er en av gjenstandene som skal tilbake til Tana og Tana Museum. Se den her på Digitalmuseum.no.